Skip to main content

Warunki użytkowania Geotab

Niniejsza umowa została pierwotnie sporządzona w języku angielskim i wyraża zamiar stron w szczególności w języku angielskim. W związku z tym, w przypadku rozbieżności między tłumaczeniem a wersją angielską, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo w zakresie niespójności. Wersja angielska jest dostępna za pomocą następującego linku: Geotab Terms of Use

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY GEOTAB

Geotab Inc., firma z siedzibą w Ontario (wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi, łącznie i indywidualnie „Geotab”), ma przyjemność udostępnić niniejszą stronę internetową, w tym jej istniejące i przyszłe podkatalogi i poddomeny („Strona”), zgodnie z następującymi warunkami użytkowania (które mogą być od czasu do czasu zastępowane, zmieniane, uzupełniane lub w inny sposób modyfikowane, „Warunki Użytkowania”). 

 

1. Akceptacja Warunków Użytkowania

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami Użytkowania. W Warunkach Użytkowania określenia „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do firmy Geotab, a „użytkownik” lub „użytkownika” odnoszą się do użytkownika (tj. osoby fizycznej, która czyta niniejsze Warunki Użytkowania i zgadza się na ich przestrzeganie), a jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do tej Strony w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, do użytkownika i takiej spółki lub innego podmiotu prawnego, w imieniu którego uzyskuje dostęp do Strony. Aby korzystać z tej Strony, użytkownik musi co najmniej: (i) mieć 18 lat; lub (ii) osiągnąć pełnoletniość w jurysdykcji, w której mieszka i w której korzysta ze Strony. Firma Geotab dostarcza użytkownikowi informacje, produkty i usługi na Stronie pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika niemodyfikowanych Warunków Użytkowania zawartych w niniejszym dokumencie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony oznacza zgodę użytkownika na te Warunki Użytkowania.

 

2. Korzystanie ze strony internetowej i powiązanych materiałów

 

Niniejsza Strona jest przeznaczona do osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownika i użytkownik nie może kopiować materiałów z niniejszej Strony do użytku komercyjnego. Użytkownik może kopiować materiały z niniejszej Strony w ograniczonych ilościach na własny użytek niekomercyjny, pod warunkiem umieszczenia na skopiowanych materiałach informacji o prawach autorskich. Firma Geotab zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z niniejszej Strony w dowolnym momencie. 

 

Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystać ze Strony ani żadnych jej treści: 

 • do publikowania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób: 
  • jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych ani jakichkolwiek materiałów, które mogłyby stanowić postępowanie niezgodne lub zachęcać do postępowania niezgodnego z prawem, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo;
  • jakichkolwiek treści, które stanowią lub obejmują kampanię polityczną, namawianie do kupna, łańcuszki internetowe, wiadomości masowe lub jakiekolwiek formy „spamu”; ani 
  • wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych kodów komputerowych, plików lub programów, które są szkodliwe lub inwazyjne albo mogą uszkodzić lub przejąć działanie jakiegokolwiek sprzętu lub programu, albo mają to na celu;
 • do zbierania lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację innych użytkowników Strony;
 • do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym jakiegokolwiek przedstawiciela firmy Geotab; fałszywego podawania lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swoich powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; ani wyrażania lub sugerowania, że firma Geotab popiera jakiekolwiek oświadczenie złożone przez użytkownika;
 • do zakłócania lub przerywania działania Strony lub serwerów lub sieci wykorzystywanych do udostępniania Strony; lub naruszania jakichkolwiek wymogów, procedur, zasad lub przepisów takich sieci;
 • do ograniczania lub uniemożliwiania innym osobom korzystania ze Strony (w tym poprzez hakowanie lub uszkodzenie jakiejkolwiek części Strony);
 • do korzystania ze Strony w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek towarów lub usług bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody uzyskanej od firmy Geotab;
 • do powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania w inny sposób w celach komercyjnych dostępu lub jakiejkolwiek części Strony;
 • do modyfikowania, dostosowywania, tworzenia dzieł pochodnych, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, dekompilacji lub rozbierania na części jakiejkolwiek części Strony, z wyjątkiem i wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym przez obowiązujące prawo w stosunku do któregokolwiek z tych ograniczeń;
 • do usuwania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności ze Strony lub treści, lub jakichkolwiek innych materiałów pochodzących ze Strony;
 • do przycinania, archiwizowania, buforowania lub tworzenia kopii jakiejkolwiek części Strony bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody uzyskanej od firmy Geotab;
 • do tworzenia bazy danych poprzez systematyczne pobieranie i przechowywanie całości lub jakiejkolwiek zawartości Strony; lub
 • do korzystania z robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania stron lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń do pobierania, indeksowania, pozyskiwania informacji („scraping”), eksploracji danych lub w jakikolwiek inny sposób odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Strony, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody uzyskanej od firmy Geotab.

3. Prawo własności i własność intelektualna

 

Strona, jej projekt, cały tekst, grafika, zawartość, filmy, pliki dźwiękowe oraz ich dobór i układ stanowią własność firmy Geotab lub jej zewnętrznych dostawców i są chronione prawem autorskim Kanady i innych krajów. Żadna z treści znajdujących się na Stronie nie może być powielana, ponownie publikowana, rozpowszechniana, wyświetlana, sprzedawana, przekazywana ani modyfikowana bez wyraźnej pisemnej zgody uzyskanej od firmy Geotab. Nazwa „Geotab”, logo Geotab oraz wszystkie inne powiązane znaki towarowe i znaki projektowe wyświetlane na Stronie są zastrzeżonymi prawnie znakami towarowymi firmy Geotab. Inne znaki towarowe i znaki projektowe pojawiające się na tej stronie są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Żadne z postanowień zawartych na Stronie nie powinno być interpretowane jako udzielenie, w sposób dorozumiany lub inny, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych, z wyjątkiem uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy Geotab lub innej strony, która może być właścicielem odpowiednich znaków towarowych.

 

4. Konta; nazwa użytkownika i hasło

Korzystanie przez użytkownika z niektórych aspektów i poddomen Strony, takich jak Geotab Community i Geotab Marketplace, może wymagać utworzenia konta, do którego dostęp można uzyskać wyłącznie za pomocą loginu i hasła lub poprzez proces jednokrotnego logowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki użycia lub niewłaściwego użycia nazwy logowania i hasła oraz za wszelkie działania podejmowane przy użyciu nazwy logowania i hasła. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować poufność nazwy użytkownika i hasła i nie ujawniać ich żadnej osobie ani nie zezwalać na ich użycie żadnej innej osobie, z wyjątkiem upoważnionego przedstawiciela firmy Geotab.

 

Wszystkie nazwy logowania i hasła pozostają własnością firmy Geotab i mogą zostać anulowane lub zawieszone w dowolnym momencie bez powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby. Firma Geotab nie jest w żaden sposób zobowiązana do weryfikacji faktycznej tożsamości lub uprawnień użytkownika jakiejkolwiek nazwy logowania lub hasła.

 

Użytkownik musi natychmiast powiadomić firmę Geotab o każdym przypadku nieuprawnionego użycia jego nazwy logowania lub hasła lub jeśli wie lub podejrzewa, że jego nazwa logowania lub hasło zostały utracone lub skradzione, zostały udostępnione jakiejkolwiek innej osobie lub zostały w inny sposób naruszone.

 

5. Geotab Community

 

Strona Geotab Community zapewnia klientom końcowym, sprzedawcom i użytkownikom firmy Geotab dostęp do forum społeczności, na którym można zadawać pytania, komentować i przekazywać inne informacje („Geotab Community”). Użytkownik musi mieć konto i być zalogowany, aby móc publikować posty w społeczności Geotab Community. Korzystanie ze strony Geotab Community podlega Wytycznym Dotyczącym Geotab CommunityWarunkom Korzystania z Geotab Community.

 

6.Zrzeczenie się odpowiedzialności; ograniczenie odpowiedzialności; odszkodowanie

 

Użytkownik korzysta z niniejszej Strony i jej materiałów na własne ryzyko. Chociaż firma Geotab dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i aktualne materiały na Stronie, firma Geotab nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, kompletności, aktualności, wiarygodności lub przydatności Strony lub jakichkolwiek materiałów na Stronie. Zawartość Strony nie stanowi porady, na której użytkownik powinien polegać. Użytkownik powinien uzyskać bardziej szczegółową lub profesjonalną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania lub zaniechaniem działania na podstawie treści zawartych na Stronie.

 

Firma Geotab nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, utracone, niekompletne, nieczytelne, błędnie skierowane lub skradzione wiadomości lub pocztę, niedostępne połączenia sieciowe, nieudane, niekompletne, zniekształcone lub opóźnione transmisje komputerowe, awarie internetowe, awarie sprzętu, oprogramowania, inne awarie techniczne lub zakłócenia, jakiekolwiek inne awarie komunikacji ani okoliczności wpływające, zakłócające lub niweczące komunikację. Ponadto firma Geotab nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani wirusy mające wpływ na sprzęt komputerowy lub inne mienie użytkownika w związku z dostępem do, korzystaniem z lub przeglądaniem Strony przez użytkownika lub pobieraniem przez użytkownika jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów lub plików dźwiękowych ze Strony. 

 

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NINIEJSZA STRONA I MATERIAŁY NA NIEJ DOSTĘPNE SĄ DOSTARCZANE W STANIE BIEŻĄCYM I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. 

 

W ŻADNYM WYPADKU, W TYM MIĘDZY INNYMI W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA GEOTAB, JEJ PRZEDSTAWICIELE, UDZIAŁOWCY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, NASTĘPCY PRAWNI, LICENCJODAWCY LUB CESJONARIUSZE (ZWANI ŁĄCZNIE „STRONAMI FIRMY GEOTAB”) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z DZIAŁANIA NIEDOZWOLONEGO, UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, NAWET JEŚLI FIRMA GEOTAB ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZE STRONY LUB W ZWIĄZKU ZE STRONĄ LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, TAKICH JAK MIĘDZY INNYMI UTRATA PRZYCHODÓW LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW LUB UTRACONE KORZYŚCI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GEOTAB WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ (UMOWNYCH LUB NIEDOZWOLONYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA) NIE PRZEKROCZY NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY LUB KWOTY 250 CAD.

 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik zabezpieczy, obroni i zwolni z odpowiedzialności Strony firmy Geotab z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, szkód, kosztów i zobowiązań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z: (1) jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania; lub (2) bezprawnego i/lub nieuprawnionego korzystania przez użytkownika z niniejszej Strony lub działań podejmowanych w związku z nią, lub z nimi związanych.

 

7. Strony internetowe innych firm

 

Firma Geotab nie dokonała przeglądu żadnej ze stron internetowych innych firm, które mogą być powiązane ze Stroną, i nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe innych firm. Umieszczając łącze do strony internetowej innej firmy lub zezwalając na umieszczenie takiego łącza na Stronie, firma Geotab nie udziela poparcia operatorowi takiej strony ani treściom na niej zawartym. 

 

8. Przesyłanie pomysłów i korzystanie z informacji

 

Firma Geotab z zadowoleniem przyjmuje komentarze i sugestie dotyczące niniejszej Strony i jej produktów, ale nie stara się pozyskiwać jakichkolwiek poufnych ani zastrzeżonych pomysłów, sugestii, materiałów ani innych informacji związanych z opracowywaniem, projektowaniem, przeprojektowywaniem, modyfikowaniem, wytwarzaniem lub wprowadzaniem na rynek swoich produktów lub jakichkolwiek nowych produktów. Przesyłając do firmy Geotab jakiekolwiek informacje, w tym między innymi opinie, dane, pytania, komentarze, sugestie itp., użytkownik zgadza się, że: (i) wszystkie takie informacje będą uważane za własność firmy Geotab, a ich przekazanie przez użytkownika będzie stanowić cesję na rzecz firmy Geotab wszelkich praw, tytułów i udziałów do takich informacji na skalę globalną; (ii) takie informacje nie są poufne dla użytkownika, a firma Geotab nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie takich informacji; oraz (iii) firma Geotab może publikować takie informacje, wykorzystywać je w ramach swojej działalności i włączać ich koncepcje do produktów firmy Geotab bez ponoszenia odpowiedzialności lub wynagrodzenia na rzecz użytkownika.

 

9. Polityka prywatności

 

Korzystając z tej Strony, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności firmy Geotab, której warunki zostały włączone do niniejszych Warunków Użytkowania. Przekazując swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych przez firmę Geotab zgodnie z warunkami i w celach określonych w Polityce prywatności firmy Geotab.

 

10. Informacje ogólne

 

a.   Prawo właściwe; jurysdykcja. Strona i niniejsze Warunki Użytkowania będą podlegać prawu i będą interpretowane zgodnie z prawem prowincji Ontario i prawem federalnym Kanady mającym zastosowanie w tym kraju, bez odwoływania się do zasad ani przepisów dotyczących wyboru lub kolizji praw (niezależnie od tego, czy chodzi o prawo prowincji Ontario czy jakiejkolwiek innej jurysdykcji) i niezależnie od miejsca zamieszkania, pobytu lub fizycznej lokalizacji użytkownika. Wszelkie działania lub postępowania wynikające z niniejszej Strony i niniejszych Warunków Użytkowania lub z nimi związane będą wszczynane przed sądami prowincji Ontario i/lub Federalnym Sądem Kanady, a każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich sądów w każdym takim działaniu lub postępowaniu. Użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń wobec sprawowania przez takie sądy jurysdykcji nad nim oraz co do właściwości miejscowej takich sądów.

 

b.   Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania jest niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków Użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

c.   Całość umowy. Niniejsze Warunki Użytkowania, wraz z warunkami zawartymi lub przywołanymi w niniejszych Warunkach Użytkowania, stanowią całość umowy między nami dotyczącej korzystania ze Strony przez użytkownika.

 

d.   Poprawkamodyfikacje. Firma Geotab może, według własnego uznania i z dowolnego powodu, modyfikować, uzupełniać lub zmieniać niniejsze Warunki Użytkowania bez uprzedzenia lub ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, publikując zmienione Warunki Użytkowania na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza akceptację zmienionych Warunków Użytkowania, dlatego należy często wracać na tę stronę, aby zapoznać się z najnowszą wersją.

 

e.   Język. Strony zobowiązują się, aby niniejsze Warunki Użytkowania i wszystkie związane z nimi dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Les parties aux présentes ont exigé que cette entente et tous autres documents envisagés par les présentes soient rédigés en anglais. Niniejsze Warunki Użytkowania mogą być dostępne w językach innych niż angielski. W zakresie jakichkolwiek niespójności lub konfliktów między niniejszymi Warunkami Użytkowania w języku angielskim a Warunkami Użytkowania dostępnymi w innym języku, rozstrzygająca będzie najbardziej aktualna wersja Warunków Użytkowania w języku angielskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania będą rozstrzygane w języku angielskim, chyba że firma Geotab (działając według własnego uznania) postanowi inaczej lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 

f.   Nagłówki. Nagłówki użyte w niniejszych Warunkach Użytkowania są zawarte wyłącznie dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie modyfikują niniejszych Warunków Użytkowania.

 

g.   Zrzeczenie się praw. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, środka zaradczego, uprawnienia lub przywileju wynikającego z niniejszych Warunków Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tych praw ani nie może być tak interpretowane.

View last rendered: 07/19/2024 12:31:38