Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden Geotab

Dit contract is oorspronkelijk opgesteld in het Engels en de Engelse versie geeft de bedoelingen van de partijen het beste weer. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze vertaling en de Engelse versie geldt daarom de Engelse versie voor zover deze inconsistent is. De Engelse versie is in te zien via de volgende koppeling: Geotab Terms of Use

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE GEOTAB-WEBSITE

Geotab Inc., een onderneming in Ontario (samen met haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, gezamenlijk en individueel "Geotab"), biedt deze website aan, inclusief de bestaande en toekomstige subdirectory's en subdomeinen (de "Site"), met inachtneming van de volgende algemene voorwaarden voor gebruik (deze kunnen van tijd tot tijd worden vervangen, aangepast, aangevuld of anderszins gewijzigd, de "Gebruiksvoorwaarden"). 

 

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gebruikt. In de gebruiksvoorwaarden wordt met "wij", "ons" en "onze" naar Geotab, en met "u" of "uw" naar u persoonlijk verwezen (d.w.z. de persoon die deze Gebruiksvoorwaarden leest en ermee instemt hieraan gebonden te zijn), en als u deze Site opent namens een bedrijf of andere rechtspersoon, wordt naar u en naar die onderneming of andere rechtspersoon namens wie u toegang hebt tot de Site verwezen. Om deze Site te kunnen gebruiken, moet u ten minste (i) 18 jaar oud zijn of (ii) meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar u woont en waar u de Site gebruikt. Geotab biedt u de informatie, producten en diensten op de Site aan op voorwaarde dat u de hierin opgenomen Gebruiksvoorwaarden ongewijzigd accepteert. Uw gebruik van de Site houdt uw akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden in.

 

2. Gebruik van website- en websitemateriaal

 

Deze Site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en u mag geen materiaal van deze Site kopiëren voor commercieel gebruik. U mag materiaal in beperkte hoeveelheden van deze Site kopiëren voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat onze copyrightverklaring is aangebracht op het gekopieerde materiaal. Geotab behoudt zich het recht voor om uw gebruik van deze Site te allen tijde te beperken. 

 

U gaat ermee akkoord dat u de Site of de inhoud ervan niet zult gebruiken: 

 • voor het plaatsen, bijdragen of anderszins verzenden van: 
  • iedere vorm van onwettig, bedreigend, smadelijke, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, haatzaaiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of materiaal dat onwettig gedrag zou kunnen inhouden of aanmoedigen, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet;
  • alles wat bestaat in politieke campagnes, commerciële aanvragen, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam” of inhoud hiervan bevat, of 
  • softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computercodes, bestanden of programma's die schadelijk of invasief zijn of die bedoeld zijn om de werking van hardware of software te beschadigen of te stelen.
 • voor het ophalen of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over andere gebruikers van de Site;
 • om zich voor te doen als een persoon of entiteit, inclusief een vertegenwoordiger van Geotab; ten onrechte uw relatie met een persoon of entiteit te vermelden of anderszins onjuist weer te geven, of uit te drukken of te impliceren dat Geotab enige verklaring die u doet onderschrijft;
 • om de werking van de Site of de servers of netwerken die worden gebruikt om de Site beschikbaar te maken te hinderen of te verstoren, of om vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van dergelijke netwerken te schenden;
 • om het gebruik van de Site door een andere persoon te beperken of te verhinderen (inclusief door een deel van de Site te hacken of te beschadigen);
 • om de Site te gebruiken om reclame te maken voor goederen of diensten of deze aan te bieden voor verkoop of aankoop zonder een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geotab;
 • om een deel van, het gebruik van of de toegang tot de Site te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, weder te verkopen of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden;
 • om een deel van de Site te wijzigen, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te vertalen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of te ontmantelen, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving als deze prioriteit heeft boven een van deze beperkingen;
 • om kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van de Site, of inhoud, of enig ander materiaal dat afkomstig is van de Site te verwijderen;
 • om enig deel van de Site te omlijsten, te archiveren, in cache te plaatsen of te spiegelen zonder een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geotab;
 • om een database te maken door systematisch alle of enige inhoud van de site te downloaden en op te slaan, of
 • om een robot, spider, toepassing voor zoeken/ophalen van sites of andere handmatige of automatische apparaten te gebruiken voor het ophalen, indexeren, 'schrapen', ‘dataminen’ of op enige wijze reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of presentatie van de Site, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geotab.

3. Eigendom en intellectuele eigendom

 

De Site, het ontwerp, alle tekst, de afbeeldingen, de inhoud, de video, de audio en de selectie en indeling ervan zijn eigendom van Geotab of haar externe leveranciers en worden beschermd onder de auteursrechtwetgeving van Canada en andere landen. Geen van de op de Site gevonden inhoud mag worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedistribueerd, weergegeven, verkocht, overgedragen of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geotab. De naam "Geotab", het Geotab-logo en alle andere gerelateerde handelsmerken en ontwerpmerken die op de Site worden weergegeven, zijn gedeponeerde en aan het gemeen recht onderhevige handelsmerken van Geotab. Andere handelsmerken en ontwerpmerken die op deze website voorkomen, zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars. Niets op de Site mag worden opgevat als een verlening, impliciet of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken te gebruiken, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geotab of de andere partij die mogelijk eigenaar is van de toepasselijke handelsmerken.

 

4. Accounts; gebruikersnaam en wachtwoord

 

Voor uw gebruik van bepaalde aspecten en subdomeinen van de Site, zoals Geotab Community en Geotab Marketplace, moet u mogelijk een account maken. Deze account is alleen toegankelijk via een aanmeldingsnaam en een wachtwoord of via een eenmalig aanmeldingsproces. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en misbruik van uw aanmeldingsnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw aanmeldingsnaam en wachtwoord. Uit veiligheidsoverwegingen moet u uw aanmeldingsnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden en deze niet bekend maken aan enige persoon of anderen toestaan deze te gebruiken, met uitzondering van een geautoriseerde vertegenwoordiger van Geotab.

 

Alle aanmeldingsnamen en wachtwoorden blijven eigendom van Geotab en kunnen op elk moment worden geannuleerd of opgeheven zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of andere personen. Geotab is op geen enkele wijze verplicht om de werkelijke identiteit of bevoegdheid van de gebruiker van een aanmeldingsnaam of wachtwoord te verifiëren.

 

U dient Geotab onmiddellijk op de hoogte te stellen van een onbevoegd gebruik van uw aanmeldingsnaam of wachtwoord, of als u weet of vermoedt dat uw aanmeldingsnaam of wachtwoord is kwijtgeraakt of gestolen, bij een andere persoon bekend is geworden of anderszins in gevaar is gekomen.

 

5. Geotab Community

 

De Geotab Community Site biedt eindgebruikers, wederverkopers en gebruikers van Geotab toegang tot een community-forum voor vragen, opmerkingen en andere informatie ("Geotab Community"). U moet een account hebben en zijn aangemeld om posts te kunnen plaatsen op de Geotab-community. Uw gebruik van de Geotab Community Site is onderworpen aan de Richtlijnen van Geotab Community en de Algemene voorwaarden van Geotab Community.  

 

6. Disclaimers; beperking van aansprakelijkheid; schadeloosstelling

 

Uw gebruik van deze Site en materiaal van deze Site is voor eigen risico. Hoewel Geotab ernaar streeft nauwkeurig en up-to-date materiaal aan te bieden op de Site, geeft Geotab geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de Site of enig materiaal op de Site. De inhoud van de Site is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient specifieker of professioneel advies in te winnen voordat u acties neemt op afziet van acties op basis van de inhoud van de Site.

 

Geotab is niet verantwoordelijk voor te late, verloren, onvolledige, onleesbare, verkeerd gerichte of gestolen berichten of e-mail, niet-beschikbare netwerkverbindingen, mislukte, onvolledige, onleesbare of vertraagde computeroverdrachten, online storingen, hardware-, software- of andere technische storingen of andere communicatiestoringen of omstandigheden die de communicatie beïnvloeden, verstoren of beschadigen. Bovendien aanvaardt Geotab geen verantwoordelijkheid en is Geotab niet aansprakelijk voor schade aan of een aantasting door virussen van, uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of browsen op de Site of het downloaden van enig materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site. 

 

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDEN DEZE SITE EN HET MATERIAAL DAT OP DEZE SITE WORDT AANGEBODEN, VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ZOALS BESCHIKBAAR ('AS AVAILABLE'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. 

 

ONDER GEEN BEDING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZULLEN GEOTAB, DIENS AGENTEN, AANDEELHOUDERS, DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, OPVOLGERS, LICENTIEGEVERS OF RECHTVERKRIJGENDEN (GEZAMENLIJK DE "GEOTAB-PARTIJEN") AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS U OF ENIGE EXTERNE PARTIJ VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ZIJ HET OP BASIS VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF EXEMPLAIRE SCHADE, ZELFS ALS GEOTAB SPECIFIEK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE OF UW GEBRUIK DAARVAN, ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERWACHTE WINST OF VERLIES VAN OMZET. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GEOTAB JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSZAKEN (HETZIJ IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD (INDIEN U ENIG BEDRAG HEBT BETAALD) VOOR TOEGANG TOT DEZE SITE, EN CAD$ 250.

 

Voor zover wettelijk toegestaan, zult u de Geotab-partijen schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van alle vorderingen, eisen, schade, kosten en aansprakelijkheden, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met: (1) het niet-nakomen door u van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden; of (2) een onwettig en/of onbevoegd gebruik door u van deze Site, of onwettige en/of onbevoegde activiteiten in verband met deze Site.

 

7. Externe websites

 

Geotab heeft geen externe websites gecontroleerd die mogelijk zijn gekoppeld aan de Site, en is niet verantwoordelijk voor dergelijke externe websites. Als Geotab een link naar een externe website plaatst of toelaat dat een dergelijke link op de Site verschijnt, betekent dit niet dat Geotab de websitebeheerder of de inhoud van de gelinkte website goedkeurt. 

 

8. Het indienen van ideeën en het gebruik van informatie

 

Geotab verwelkomt uw opmerkingen en suggesties over deze Site en haar producten, maar Geotab streeft er niet naar om vertrouwelijke of bedrijfseigen ideeën, suggesties, materialen of andere informatie te verkrijgen met betrekking tot het ontwikkelen, ontwerpen, herontwerpen, wijzigen, produceren of op de markt brengen van haar producten of nieuwe producten. Door informatie te verzenden naar Geotab, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, feedback, gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, gaat u er mee akkoord dat: (i) al deze informatie wordt beschouwd als eigendom van Geotab en dat uw verzending een toekenning inhoudt aan Geotab van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en op dergelijke informatie; (ii) dergelijke informatie is niet vertrouwelijk voor u en Geotab is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van dergelijke informatie, en (iii) Geotab kan dergelijke informatie publiceren, gebruiken voor haar activiteiten en de concepten ervan opnemen in Geotab-producten zonder aansprakelijkheid jegens u of vergoeding aan u.

 

9. Privacybeleid

 

Door gebruik te maken van de Site, erkent u dat u het Privacybeleid van Geotab hebt gelezen, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen in verband met uw gebruik van de Site, stemt u ermee in dat Geotab uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid van Geotab en voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

 

10. Algemeen

 

a.   Heersend recht; rechtsgebied. De Site en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van de Provincie Ontario en de federale wetten van Canada die hierin van toepassing zijn, zonder dat hierbij enige bepaling, enig beginsel of enige regel van keuze of conflict van wet van toepassing is (ongeacht of het de wetten van de provincie Ontario of een ander rechtsgebied betreft), en niettegenstaande uw domicilie, woonplaats of fysieke locatie. Alle acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Site en onder deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden ingesteld in de rechtbanken van de provincie Ontario en/of het Federaal Hooggerechtshof van Canada, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken bij dergelijke acties of procedures. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van de rechtsbevoegdheid over u door deze rechtbanken en tegen de locatie van deze rechtbanken.

 

b.   Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht gescheiden te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, en heeft ze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

c.   Volledige overeenkomst. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in deze Gebruiksvoorwaarden, de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw gebruik van de Site.

 

d.   AmendementWijzigingen. Geotab kan deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook wijzigen, aanvullen of amenderen zonder enige kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon, door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. Als u de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden. Controleer daarom regelmatig of u de meest recente versie hebt gelezen.

 

e.   Taal. De partijen hebben de eis gesteld dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld. Les parties aux présentes ont exigé que cette entente et tous autres documents envisagés par les présentes soient rédigés en anglais. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn mogelijk beschikbaar in andere talen dan het Engels. In geval van tegenstrijdigheden of conflicten tussen deze Engelse Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn in een andere taal, heeft de meest recente Engelse versie van de Gebruiksvoorwaarden voorrang. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden opgelost in het Engels, tenzij anders wordt bepaald door Geotab (handelend naar eigen goeddunken) of als dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

f.   Koppen. De koppen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en kunnen deze Gebruiksvoorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

g.   Verklaring van afstand. Het niet uitoefenen of de vertraging bij het uitoefenen van een recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht dat/die voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden is geen verklaring van afstand daarvan, of kan niet als dusdanig worden opgevat.

View last rendered: 05/24/2024 02:08:45