generic-header-image

Bestrijding van klimaatverandering - bestaat er een "legitiemer belang" voor gegevensverwerking?

Gepubliceerd op August 11, 2022 in Duurzaamheid door Laura Schleicher |  leestijd: 5 minuten


Telematica en de door gegevens gestuurde mogelijkheden ervan kunnen als instrument een meetbaar effect hebben in de strijd tegen de klimaatverandering binnen de vervoerssector. Echter kunnen starre beperkingen ten aanzien van gegevensbescherming nieuwe initiatieven gemakkelijk frustreren.

Danan lijkt "nee" zeggen gewoonweg makkelijker. De dringende problemen van onze tijd vereisen onze inzet om het ware potentieel van digitale technologieën te begrijpen, constructief aan oplossingen te werken die de privacy op zinvolle wijze eerbiedigen en plannen uit te werken voor een doeltreffende en verantwoordelijke inzet van technologie. Dit is, in plaats van bij voorbaat "nee" te zeggen, het harde en hoognodige werk om gegevens ten goede aan te wenden. 

 

U hoort waarschijnlijk niet voor het eerst over de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). En mogelijk weet u ook dat de Avg een krachtig instrument is voor de harmonisatie van de privacybescherming binnen Europa. De Avg codificeert, harmoniseert en verduidelijkt de Europese privacywetten. Hij wordt wereldwijd in andere jurisdicties als model beschouwd. Echter,  zoals met alles, kan een rigide, overdreven of ondoordachte toepassing van een wet tot onbedoelde gevolgen leiden. De jaarlijkse conferentie van premiers van de Duitse deelstaten verklaart dat bezorgdheid over gegevensbescherming "er niet toe mag leiden dat digitale technologieën en gegevens bij voorbaat worden veronachtzaamd wanneer het gaat om bescherming tegen natuurrampen en andere crises". De conferentie erkent dat gegevens een sleutelrol spelen bij het aanpakken van de meest urgente maatschappelijke problemen. Dat vinden wij ook. Gegevens en op gegevens gebaseerde capaciteiten zijn van cruciaal belang voor het bereiken van de doelstellingen met betrekking tot klimaatverandering, zoals die, die in het Akkoord van Parijs (in het Engels) en andere regelgeving zijn opgenomen. Het is daarom goed om de ontwikkeling en het gebruik van telematica om klimaatdoelstellingen te bereiken onder de loep te nemen, zonder daarbij de Avg uit het oog te verliezen. 

Een grote hoeveelheid aan milieuvoorschriften

Eerder in 2021 is met de goedkeuring van de Europese Klimaatwet (in het Engels) door het Europees Parlement regelgeving geïmplementeerd die - als eerste in zijn soort - de doelstellingen in het kader van de Europese Green Deal tot uitdrukking brengt. Deze houden in dat tegen 2050 een netto-nuluitstoot moet worden bereikt en tegen 2030 een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) met 55% (ten opzichte van het niveau van 1990). Volgens Reuters (in het Engels), "vergt dit een enorme beleidsherziening en veel strengere voorschriften¨.

 

Een paar maanden later, in november 2021, vond de 26e VN-Klimaatconferentie (COP26) (in het Engels)  plaats. Hierbij werd de nadruk gelegd op het belang om de opwarming van de aarde te beperken tot in elk geval minder dan 2 graden Celsius, en idealiter te streven naar 1,5 graden Celsius. Tijdens COP26 kondigden Europese vertegenwoordigers strengere handhavingsmaatregelen (in het Engels) aan, waaronder een radicale belofte tot methaanreductie en de uitbreiding van financiële en technische middelen om de emissiereductiedoelstellingen te bereiken.  

 

En, mocht u nog niet doordrongen zijn van deze bredere politieke ontwikkelingen: ook individuele landen zijn bezig actie te ondernemen. Eenen recent voorbeeld uit Duitsland, door de Guardian (in het Engels) omschreven als 'historisch' nadat "het hoogste constitutionele hof van Duitsland heeft geoordeeld dat de klimaatbeschermingsmaatregelen van de regering onvoldoende zijn om toekomstige generaties te beschermen. Dit, na een klacht die was ingediend door milieugroeperingen". Het staat vast dat dit pas het begin is. Soortgelijke,t baanbrekende wetgeving kan andere landen en staten tot voorbeeld dienen. Hoewel deze baanbrekende uitspraak in Duitsland is gedaan, werd er in een recent artikel (in het Engels)benadrukt dat Duitsland achterop is geraakt wat betreft de klimaatdoelstelling voor 2030. Om weer op schema te komen, zal het verregaande maatregelen moeten nemen. 

 

De sociale druk, die van klanten en de consumenten zelf komt, om koolstofneutraal te worden neemt ook toe. Bovendien moeten de toeleveringsketens worden geoptimaliseerd om aan deze groene eisen te voldoen en leveranciers die hun duurzaamheidsdoelstellingen niet kunnen aantonen, worden, als een bedrijf zich sterk maakt voor een grotere duurzaamheid binnen de toeleveringsketen, achtergelaten. Men zou zelfs kunnen beweren dat banken en andere kapitaalbronnen de financiën zouden kunnen afsnijden van die bedrijven die niet aan de voorschriften voldoen.

Gegevens ten goede inzetten 

Door de hierboven geschetste ontwikkelingen zullen bedrijven zeker worden geconfronteerd met een enorme, zo niet onoverkomelijke druk, om over te schakelen op groene activiteiten. Men zou denken dat dit genoeg gerechtvaardigd belang is om de kracht van de gegevens in te zetten. Maar vooral in de vervoersector ziet de realiteit er op dit moment heel anders uit. Uit een recent onderzoek van Geotab in Duitsland blijkt dat de overgrote meerderheid van de wagenparkbeheerders duurzaamheidsdoelstellingen heeft en benadrukt dat het coachen van chauffeurs (in het Engels) van cruciaal belang is om deze te bereiken. Met behulp van het Geotab GO-apparaat en het MyGeotab-platform met de relevante rapporten en Add-Ins, kunnen wagenparkbeheerders eenvoudig proactieve maatregelen ter verbetering van het rijgedrag nemen. Maar tegelijkertijd vrezen velen de invoering van coaching wegens zorgen om de Avg en verzet van de ondernemingsraden. Behoort dit niet eigenlijk precies omgekeerd te zijn?


 

Men zou denken dat het in het belang van alle betrokken partijen is dat de chauffeurs, van cruciaal belang voor elk wagenpark, beschermd worden en dat de emissies van wagenparken laag moeten blijven. Noch de gegevensverwerkers, noch de verantwoordelijken voor de verwerking hoeven bang te zijn telematica te gebruiken om het rijgedrag te verbeteren en het wegvervoer koolstofvrij te maken.Zoals altijd is transparantie van het grootste belang. In het beleid moet duidelijk worden uitgelegd hoe systemen worden gebruikt en niet worden gebruikt. "Coaching van bestuurders" moet precies dat zijn,en de voordelen ervan moeten duidelijk worden omschreven. Alle betrokken partijen kunnen hun voordeel doen met de juiste maatregelen, een verantwoord gebruik en duidelijke communicatie. 

 

Als gegevensverwerker heeft Geotab de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de Avg (in het Engels), inclusief gedocumenteerde veiligheidsmaatregelen (in het Engels). Geotab ondersteunt ook wagenparkbeheerders, de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken, om de desbetreffende verantwoordelijkheid na te komen. Het Geotab-systeem is bijvoorbeeld zo geconfigureerd dat alleen gemachtigde en aangewezen gebruikers gegevens kunnen inzien. Geotab stelt ook andere privacy-by-design functies beschikbaar, zoals de persoonlijke modus voor chauffeurs (in het Engels) inclusief het verwijderen van gegevens op bepaalde tijden of ten aanzien van bepaalde plaatsen. Wagenparkbeheerders moeten er in het algemeen voor zorgen dat het beheerssysteem voor het wagenpark op verantwoorde wijze wordt gebruikt. Daarvoor moet het gerechtvaardigde belang voor het gegevensgebruik met de benodigde gedetailleerdheid worden verklaard. Dit omvat veiligheid, maar ook een nadruk op emissiereductie om de doelstellingen met betrekking tot de beperking van de klimaatverandering te halen. Dit zou voor elk wagenpark of vervoersbedrijf een dringende prioriteit moeten zijn. 

 

Voor meer informatie over hoe Geotab maatregelen voor gegevensbescherming toepast, klikt u hier: Geotab Mobility Connect 2020 - Gegevensbescherming (in het Engels) 

Een stap in de juiste richting

Dit alles brengt ons terug bij de conferentie van de premiers van de Duitse deelstaten. Zoals de ministers hebben besproken, heeft de pandemie duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is een evenwicht te vinden tussen de zorgen over de privacy van gegevens en de instrumenten om gegevens te gebruiken voor het aanpakken van de dringende uitdagingen van onze tijd – van pandemie tot klimaatverandering. Om de klimaatverandering aan te pakken, met name in de context van het vervoer, moeten gegevensbedrijven (zoals Geotab) en gebruikers (wagenparken) een gegevenstechnologie ontwikkelen en inzetten die een onmiddellijke en concrete bijdrage levert. Met behulp van een uitgebreid gegevensgebruik zullen mensen die hierin actief zijn een klimaat kunnen scheppen waarbinnen men kan overgaan op elektrische mobiliteit en tegelijkertijd de voetafdruk van oude voertuigen zo efficiënt mogelijk verkleinen.

 

Lees meer over hoe Geotab gegevenstechnologie inzet om duurzaamheidsinspanningen voor organisaties te bevorderen in het duurzaamheidsrapport van Geotab (in het Engels). 

 

Naast klimaatverandering is ook verkeersveiligheid een belangrijke overweging, net als efficiënte bedrijfsvoering. In hun functie van gegevensverwerkers en - verantwoordelijken moeten de leveranciers en gebruikers van technologie aandringen op een veilig en verantwoord gebruik van gegevenstechnologie, de voordelen ervan uitdragen en transparant zijn in de wijze waarop zij worden gebruikt. Het is van doorslaggevend belang om te documenteren wat er gedaan wordt, hoe het gedaan wordt en wat de voorzorgsmaatregelen zijn. Degenen die het gebruik van gegevenstechnologie evalueren, moeten niet star te werk gaan, maar oog hebben voor de context, het legitieme doel erkennen dat met dat gebruik wordt gediend en het implementatieplan evalueren. Niemand heeft het recht om simpelweg te zeggen "niet mijn probleem". Klimaatverandering is "ons" probleem, "onze" verantwoordelijkheid en "ons" legitieme belang. 


Als u dit bericht leuk vindt, laat het ons dan weten!


Disclaimer

De blogberichten van Geotab zijn bedoeld om informatie te geven en discussies aan te moedigen over onderwerpen die van belang zijn voor de telematica-community in het algemeen. Geotab geeft geen technisch, professioneel of juridisch advies via deze blogberichten. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit blogbericht actueel en nauwkeurig is, kunnen er fouten en omissies optreden en kan de informatie die hier wordt gepresenteerd, na verloop van tijd verouderd raken.

Andere berichten die u misschien leuk vindt

4x4electric voertuig rijdt op zandweg op episch elektrisch avontuur met Geotab

4x4electric overschrijdt 29.000 km op episch Afrikaans avontuur

Geotab werkt samen met 4x4electric om de geschiktheid van EV's voor enorme ritten aan te tonen

September 28, 2023

Het voertuig van 4x4electric laadt de auto op met zonnepanelen in de zon

Onze Afrikaanse EV Odyssee van 40.000 km: de kracht van de zon inzetten

Geotab telematica registreert elke fase van de 40.000 km lange Afrikaanse EV Odyssee van 4x4electric

May 11, 2023

Weg bij een meer en bos

Doelstellingen voor uitstootvermindering behalen en geld besparen met het Green Fleet Dashboard

Verminder uitstoot en brandstofkosten met dit gebruiksvriendelijke instrument van de Geotab Marketplace.

October 24, 2022

Een weg die door een bos loopt

Wat is duurzaamheid van wagenparken?

Ontdek hoe u uw groene wagenparkdoelstellingen kunt bereiken met telematica, waaronder het implementeren van EV-strategieën en het bijhouden van koolstofvoetafdrukken.

August 11, 2022